FEE

fee
1. [fi:] n 1. гонорар; вознаграждение; жалованье
doctor‘s [lawyer‘s] ~ - гонорар врача [адвоката]
officials‘ ~ - жалованье чиновников
tuition ~s - плата за обучение
retaining ~ - предварительный гонорар адвокату
one must pay a considerable ~ for a consultation - за консультацию нужно платить довольно дорого
no ~ show - концерт, в котором выступающие не получают вознаграждения
2. чаевые
~s are prohibited here - «здесь не дают на чай» (надпись)
3. взнос
admission ~ - вступительный взнос
entrance ~ - а) входная плата; б) вступительный взнос
club ~ - членский взнос в клуб
to pay one‘s ~s - платить взносы
4. сбор, пошлина
custom-house ~s - таможенный сбор
5. лицензионное вознаграждение (тж. licence ~)
6. ист. лен, феод, феодальное поместье
7. юр. (тж. ~ simple)
1) право наследования без ограничений
2) абсолютное право собственности
not to set /to value/ at a pin‘s ~ - не придавать значения; ни в грош не ставить
2. [fi:] v 1. платить гонорар или жалованье
to ~ a doctor - платить гонорар врачу
2. давать на чай
to ~ a waiter - давать на чай официанту
3. редк. нанимать
we ~d a lawyer to act for us - мы взяли адвоката для ведения нашего делаСмотреть больше слов в «Новом большом англо-русском словаре»

FEE SIMPLE →← FEDUP

Смотреть что такое FEE в других словарях:

FEE

1. сущ.1)а) эк. плата (за услуги, какое-л. право и т. д.); комиссия, комиссионный сбор; чаевые; вознаграждение; гонорар; взносATTRIBUTES:additional fee... смотреть

FEE

1. [fi:] n1. гонорар; вознаграждение; жалованьеdoctor's [lawyer's] fee - гонорар врача [адвоката]officials' fee - жалованье чиновниковtuition fees - пл... смотреть

FEE

1) вознаграждение; гонорар; взнос; сбор (напр. таможенный); комиссия, комиссионный сбор, плата за услуги || платить гонорар2) ист. лен, феод, феодально... смотреть

FEE

1. {fi:} n 1. гонорар; вознаграждение; жалованье doctor's {lawyer's} ~ - гонорар врача {адвоката} officials' ~ - жалованье чиновников tuition ~s - ... смотреть

FEE

1) феод.; поместье; земельная собственность2) право наследования без ограничений 3) абсолютное право собственности 4) вознаграждение; возмещение расход... смотреть

FEE

1. ком. плата; платіж; винагорода; оплата; внесок; плата за послуги; комісія; гонорар; 2. фін. збір 1. фінансова операція, що завершує виконання робіт чи послуг; 2. обов'язковий платіж юридичної або фізичної особи, сплата якого є однією з умов здійснення уповноваженими органами та посадовими особами юридично значущих дій в інтересах платника; до таких дій належать надання певних прав, видавання дозволів (ліцензій) тощо administration ~ адміністративна оплата; administrative ~ адміністративна оплата; admission ~ вступний внесок • вхідна плата; affiliation ~ внесок при вступі до організації; agency ~ агентська винагорода; agent's ~ винагорода агента; annual ~ річний внесок; application ~ реєстраційна оплата; appraisal ~ комісія за оцінку • плата за оцінку нерухомості (при заставі); arbitration ~ арбітражна оплата • арбітражний внесок; arbitrator's ~ гонорар арбітра; auction ~ аукційна оплата; award ~ преміальні; booking ~ реєстраційна оплата; brokerage ~ брокерська комісія • куртаж • комісійна винагорода брокеру; broker's ~ брокерська комісія • куртаж • комісійна винагород at a nominal ~ за номінальну оплату; ~s and royalties дохід від продажу патентів • дохід від продажу ліцензій • дохід від продажу технічного досвіду; ~s and salaries винагорода і платня; ~ change зміна розміру плати; ~s for arbitration services арбітражні витрати; ~s for consultation винагорода за консультацію; ~ for legal opinion гонорар за правову оцінку; ~ for a patent плата за патент; ~ for service плата за послуги; ~ for a trademark податок за торговельний знак; ~ per article ліцензійний платіж за одиницю виробу; ~ system система винагород; for a ~ за винагороду • за плату; to apportion ~s пропорційно розподіляти/розподілити грошові оплати; to ask for a ~ запитувати/запит... смотреть

FEE

fee [fi:] 1. n 1) гонора́р, вознагражде́ние 2) вступи́тельный или чле́нский взнос 3) pl пла́та за уче́ние 4) юр. пра́во насле́дования без ограниче́ни... смотреть

FEE

1) вознаграждение; гонорар 2) пошлина; денежный сбор; взнос • - additional fee - annual patent fee - appeal fee - application fee - attorney's fee - basic fee under the PCT - contingent fee - court fees - deposit fee - designation fee - examination fee - extra fee - fee for a design - fee for a patent - fee for a trademark - fee for laying open the application documents - fee per an article - fee required by law - filing fee - final fee - handling fee - increase in fee due to classification - international fee under the PCT - issuance fee - license fee - litigation fee - maintenance fee - national fee under the PCT - official fee - preliminary examination fee - prescribed filing fee - printing fee - publication fee - reasonable fee - registration fee - renewal fee - sealing fee - search fee - total fees - transmittal fee - upfront license fee - up-front license fee... смотреть

FEE

1. сущ. 1) а) вознаграждение, гонорар, заработная плата a fee for — плата за for a fee — за плату to charge a fee — назначать плату to split fees — делить доходы to waive one's fee — отказываться от платы fat, large fee — большая плата nominal fee — номинальная плата service fee — амер. плата за услуги admission fee — плата за вход registration fee — регистрационный взнос Syn: salary, honorarium, royalties б) уст. взятка Syn: bribe 2) денежный взнос, выплата для начала занятия какой-либо деятельностью а) вступительный или членский взнос б) плата за обучение (в школе, университете и т. д.) в) плата за вход, входная плата Syn: entrance fee 3) ист. лен, феодальное поместье, частное владение Syn: lordship 2. гл. 1) выплачивать гонорар 2) шотл. а) нанимать на работу, предоставлять работу Syn: hire, employ б) наниматься на работу... смотреть

FEE

1) абсолютне право власності; мито; платня, винагорода; вступний внесок; відрахування власнику патенту; чайові; гонорар, відрахування суб'єкту авторсь... смотреть

FEE

transcription, транскрипция: [ fi: ] плата ; жалование ; вознаграждение ; такса ; взнос ; членский взнос ; пошлина ; сбор ; гонорар ; лицензионное вознаграждение ; вознаграждение за услуги ; ~ ; ~ ; ~ annual maintenance fee charged by patent office ; ~ bargained fee ; ~ basic fee ; ~ conveyance fees ; ~ design fees ; ~ engineering fees ; ~ export fee ; ~ filing fee ; ~ final fee ; ~ fixed fee ; ~ forwarding fee ; ~ ; ~ initial fee for patents ; ~ licence fee ; ~ maintenance fee ; ~ management fee ; ~ negotiated fee ; ~ nominal fee ; ~ registration fee of a patent ; ~ renewal fee of a patent ; ~ retaining fee ; ~ service fees ;... смотреть

FEE

1) абсолютне право власності; мито; платня, винагорода; вступний внесок; відрахування власнику патенту; чайові; гонорар, відрахування суб'єкту авторського права; відшкодування видатків; право успадкування без обмежень; вхідна плата; членський внесок; грошовий збір; феод; земельна власність; маєток 2) платити гонорар, платити платню; давати на чай • fee simple absolute in possession — безумовне право власності; право во успадкування без обмежень fee billfee collectfee commissionfee damagesfee-farmfee for legal opinionfee-paid legal servicesfee for servicefee simplefee-simplefee systemfee-tail... смотреть

FEE

[fiː]вознаграждение, гонорар, заработная платавзяткавступительный членский взносплата за обучениеплата за вход, входная платален, феодальное поместье, ... смотреть

FEE

1. n 1) гонорар; винагорода; платня, плата; lawyer's ~ гонорар адвоката; tuition ~s плата за навчання; 2) чайові; ~s are prohibited here тут чайових не дають (напис); 3) внесок; admission ~ вступний внесок; club ~ членський внесок у клуб; to pay one's ~s платити внески; 4) збір, мито; licence ~s плата за ліцензію; 5) іст. феодальний маєток; 6) юр. право успадкування без обмежень; абсолютне право власності; 2. v 1) платити гонорар (платню); to ~ a lawyer платити гонорар адвокатові; 2) давати на чай; to ~ a waiter давати на чай офіціантові; 3) наймати; 4) давати хабар.... смотреть

FEE

n1) взнос 2) сбор, пошлина; комиссия 3) плата 4) вознаграждение, гонорар •- admission fee- customs fees- entrance fee- export fee- fees for ports- fees... смотреть

FEE

fee for each exceeding ton — сбор за каждую дополнительную тонну (груза)— cancellation fee — fee per landing — handling fee — no-show fee — parking fee... смотреть

FEE

1.   оплата; гонорар, вознаграждение, жалование 2.   взнос, сбор, пошлина 3.   штраф- fixed feeАнгло-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык.... смотреть

FEE

1. n1) гонорар; винагорода2) чайові3) плата за навчання4) вступний або членський внесок2. v(past, p. p. feed)1) платити гонорар комусь2) давати на чай... смотреть

FEE

feeсм.admission fee;agency fee;availability fee;commitment fee, charge;extension fee;fiscal agency fee;flat fee;foreign exchange coverage fee;front-end... смотреть

FEE

плата за услуги; денежный сбор; вознаграждениеплата за услуги, особ. профессиональные (напр. консультацию юриста, операцию регистратора, депозитария, и... смотреть

FEE

плата, взнос, пошлина, сбор* * *сокр. [failure effects evaluation] оценка последствий отказов* * *• front end engineering • оценка последствий отказов ... смотреть

FEE

1. failure effect evaluation - оценка последствий отказов;2. field electron emission - автоэлектронная эмиссия;3. furnace - печь

FEE

сущ. 1) гонорар; вознаграждение; 2) чаевые; 3) вступительный взнос; 4) сбор, пошлина.

FEE

If =, Feenфея, волшебницаIIn -s н.-нем.скот

FEE

плата ; жалование ; вознаграждение ; такса ; взнос ; членский взнос ; пошлина ; сбор ; гонорар ; лицензионное вознаграждение ; вознаграждение за услуги ; ? ; ? ; ? annual maintenance fee charged by patent office ; ? bargained fee ; ? basic fee ; ? convey<br>... смотреть

FEE

сущ.1) гонорар; вознаграждение;2) чаевые;3) вступительный взнос;4) сбор, пошлина.

FEE

Fee f =, Fe¦en фея, волшебница

FEE

n 1. внесок 2. збір, мито 3. юр. право успадкування без обмежень; абсолютне право власності - admission ~ вступний внесок - customs-house ~s митний збір - license ~s плата за ліцензію... смотреть

FEE

плата; оплата no fee is charged — никакая плата не взимается no fee may be charged for ... — не может взиматься плата за ... - license fee - one-time fee - up-front license fee... смотреть

FEE

плата; оплата no fee is charged — никакая плата не взимается no fee may be charged for ... — не может взиматься плата за ... - license fee - one-time fee - up-front license fee... смотреть

FEE

Гонорар, вознаграждение- copying fees- outright fee

FEE

fi:плата, жалование, вознаграждение такса, взнос, членский взнос пошлина, сбор, гонорар

FEE

платить гонорар нанимать гонорар, вознаграждение вступительный или членский взнос плата за учение hist. лен, феодальное поместье

FEE

1) гонорар2) плата3) право собственности абсолютное4) взнос5) вознаграждение

FEE

гонорар; комісія; збір; міто (зрідка)

FEE

n. гонорар, вознаграждение, жалованье, плата; феодальное поместье; право наследования без ограничений

FEE

экон. единовременная оплата, гонорар; взнос

FEE

adjн.-нем. боязливый; бесхарактерный

FEE

(n) cбор; взнос; вознаграждение; гонорар; комиссионный сбор; пошлина; сбор

FEE

Гонорар, вознаграждение. Краткий толковый словарь по полиграфии.2010.

FEE

мед.сущ. гонорар; взнос Англо-русский медицинский словарь.2012.

FEE

Fee сбор, взнос, вознаграждение, плата, гонорар

FEE

см. fofofo

FEE

оплата услуг частных юристов, врачей, консультантов

FEE

v. платить гонорар, давать на чай, нанимать

FEE

вознаграждение, гонорар, денежный сбор

FEE

n ж. ім'я Фі (зменш. від Felicity).

FEE

furnace

FEE

фея; волшебница; фея, волшебница

FEE

гонорар, плата, винагорода

FEE

сбор (налог) m налог (m)

FEE

платавнесок гонорар

FEE

плата

FEE

Фея

T: 147